Provozní řád

Tento provozní řád vydává spolek FFT Bikes z.s. (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel na základě smlouvy o pronájmu s městem Ústí nad Orlicí na pozemku, evidovaném jako zemědělská parcela, část p.p.č. 979/1, část p.p.č. 979/9, část p.p.č. 979/10, část p.p.č. 1306/1, část p.p.č. 1306/6, část p.p.č. 983/3 a část p.p.č. 1005/1, pro město Ústí nad Orlicí provozuje sportoviště – bike park, určený k provozování sportovní činnosti.

 1. Provozní řád upravuje zásady chování uživatelů a jejich práva a povinnosti. Uživatelé jsou povinni řídit se jeho ustanoveními a dále pokyny provozovatele a osob pověřených jednat jeho jménem.
 2. Z užívání FFT Bike Parku jsou vyloučeny osoby, které nerespektují ustanovení tohoto řádu či pokyny provozovatele a osob pověřených jednat jeho jménem.
 3. Uživatelem je pro účely tohoto provozního řádu jezdec na kole a návštěvník.
 4. Jezdec na kole je osoba, která využívá FFT Bike Park za účelem provozování sportovní činnosti – jízdy na kole.
 5. Návštěvník je osoba, která v areálu není sama sportovně činná, pouze se pohybuje v jeho prostoru.
 6. Dětem a mladistvým do 18-ti let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu rodičů nebo s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 7. Pobyt v prostoru FFT Bike Parku je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ uživatele. Provozovatel neodpovídá ze případné škody na zdraví či majetku uživatele nebo jiné třetí osoby.
 8. Uživatel odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména pak předpisů BOZ, předpisů PO a hygienický předpisů, včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 9. Uživatel je povinen přizpůsobit pohyb po areálu aktuálnímu stavu povrchu tratí i překážek. Za mokra je vstup ZAKÁZÁN!
 10. Při současném užití prostor FFT Bike Parku několika uživateli jsou tito povinni vzájemně respektovat pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovat ostatní uživatele.
 11. Uživatel je dále povinen všechny zjištěné závady na vybavení areálu neprodleně ohlásit provozovateli.
 12. Uživatel odpovídá za veškeré škody vzniklé na vybavení areálu jeho přičiněním a je povinen tyto provozovateli uhradit.
 13. Uživatel – jezdec na kole je povinen dodržovat technickou vybavenost kola, odpovídající tomuto druhu tratí.
 14. Uživatel – jezdec na kole je dále povinen v prostoru areálu používat ochranou helmu a chrániče těla (rukavice, chránič páteře, holení a kolen).
 15. V prostoru FFT Bike Parku je ZAKÁZÁNO:
  – zdržovat se bez ohlášení provozovateli
  – kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv druhy omamných látek
  – vstupovat po požití alkoholu či jiných omamných látek
  – poškozovat tratě, překážky a ostatní vybavení areálu
  – rozdělávat  a  jinak  manipulovat  s  otevřeným  ohněm
  – vstupovat se psy a jinými zvířaty bez vodítka, zákaz venčení
  – jezdit v motorových vozidlech, na čtyřkolkách a motorkách
  – znečišťovat plochu jakýmkoliv způsobem
  – narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
  – vstupovat do areálu s předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost, např. střelnými zbraněmi, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi aj. a jakkoliv s nimi manipulovat
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat při nepříznivých povětrnostních podmínkách či z jiných závažných důvodů vstup do FFT Bike Parku.Provozovatel či osoba jím pověřená jsou v případě nedodržování výše uvedených ustanovení či jejich pokynů oprávněni vykázat příslušné osoby z areálu.